Konsumentomsorg

Kvalitetsarbete

Den första hörnstenen i GOTHIATEK handlar om konsumentomsorg. Snusets eventuellt negativa hälsoeffekter minimeras genom unikt låga gränsvärden för vissa oönskade ämnen i Swedish Match snus. Dessa ämnen finns eller bildas i naturen och kan förekomma i de flesta odlade grödor. Varje år tar vi fram över 300 000 analysresultat i vårt laboratorium för att säkerställa att de gränsvärden vi satt upp aldrig överskrids. Det innebär 1000 analysresultat varje arbetsdag.

GOTHIATEK ställer tuffare krav än myndigheterna

De svenska myndigheterna ställer krav på ett fåtal oönskade ämnen i snus. Vi anser att det är otillräckligt. Därför har Swedish Match genom GOTHIATEK ställt krav på maximalt tillåtna halter av ytterligare ett antal oönskade ämnen. Vi går alltså längre än den svenska livsmedelslagstiftningen i kraven på produktsäkerhet för vårt snus.

Tobaksspecifika nitrosaminer och Bens(a)pyren är oönskade ämnen som har stått i fokus för vårt kvalitetsarbete sedan 90-talet. Graferna nedan visar hur mängden av de tobaksspecifika nitrosaminerna, NNN och NNK, samt Bens(a)pyren (B(a)P) reducerats över tid i vårt snus. Det ligger med marginal under WHO:s rekommenderade gränsvärde för tobak och Livsmedelsverkets gränsvärde för snus. Vårt snus hade dessa låga halter långt innan WHO:s rekommendationer publicerades år 2010.

Värdena i grafen nedan är beräknade på torrt prov.

 

TSNA.pngBaP.png

 

Oönskade ämnen i snus

Tobaksspecifika nitrosaminer och Bens(a)pyren är ämnen som har stått i fokus för vårt kvalitetsarbete sedan 90 talet, men det finns fler oönskade ämnen vi arbetar med att minimera och som vi har gränsvärden för.

Läs mer om gränsvärden

Snus & Livsmedelslagen

Vilka oönskade ämnen i snus omfattas av livsmedelslagen – och vad har de för påverkan? Med 300 000 tester varje år säkerställer vi att gränsvärdena för oönskade ämnen i snus aldrig överskrids. I varje dosa snus.

Läs mer om snus och livsmedelslagen

Gothiatek_Print_over20mm_black (1).jpg

GOTHIATEK är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. Vi garanterar att vårt snus håller kompromisslös kvalitet genom att vi har unik kunskap och kontroll i alla led - från frö till dosa.