Tobaken

Hållbarhetsarbete

Tobaken till våra produkter står för drygt en tredjedel av vårt klimatavtryck. Den odlas på platser en bra bit härifrån och det kan vara svårt att påverka odlingen att bli mer hållbar. För att förhoppningsvis kunna göra större skillnad samarbetar vi med övriga tobaksbranschen i STP, Sustainable Tobacco Program.

En annan utmaning med tobak är att den måste förvaras kallt för att behålla smak och kvalitet, och de kylar som står där du köper din dosa står för 10 procent av vårt klimatavtryck. Vi har som mål att minska koldioxidavtrycket från kylparken hos våra återförsäljare med 5 procent per år.

Vad har vi gjort?

Vårt mål med samarbetet i STP är att arbetet med att påverka odlingen av tobak ska bli mer effektivt och likvärdigt. Samarbete inom branschen ökar möjligheten att effektivt påverka våra underleverantörer och åstadkomma förändringar både i hur tobaken odlas och hur levnadsvillkoren för odlare och anställda ser ut. Med hjälp av tydliga riktlinjer och policyer ska odlarna vägledas i hur de kan förbättra sin verksamhet i en mer hållbar riktning. Denna arbetsbok innehåller riktlinjer för bland annat utsläpp av växthusgaser, rättigheter för de som arbetar i odlingen, levnadslön, biologisk mångfald, jordhälsa och användning av vatten.

När det gäller kylarna där vi förvarar våra tobaksprodukter här på hemmaplan har vi sedan 2018 fasat ut 20 procent av de gamla kylar som hade ett större klimatavtryck. Så mycket av plastinredningen som möjligt, i nytillverkade kylare är tillverkad av BIOplast och de nya kylar vi fasar in är mer energieffektiva och använder enbart miljövänliga köldmedium (R600/R290). Förutom att förnya kylparken är målet att vi ska ha rätt kyl på rätt plats, så att vi inte använder större kylar än vi behöver.

Vad är nästa steg?

Sustainable Tobacco Program har funnits sedan 2016 och utvecklas kontinuerligt till att bli så heltäckande som möjligt. Målet är att snart kunna börja guida våra leverantörer att sätta upp egna mål, göra mätningar och öka insynen i hur det verkligen ser ut på plats där tobaken odlas. Vi hoppas att vi inom kort kommer att börja se resultat av vårt samarbete.

När det gäller kylarna ska vi fördjupa oss i hur kylarnas klimatavtryck ser ut under hela livscykeln, så att kan prioritera arbetet framåt.

SWEMA_illustrationer_Sidomeny_Tobaken.png

Lika kallt snus, lägre klimatavtryck

Vi gör primärt två saker för att minska våra kylars klimatavtryck: fasa ut gamla kylar och se till att rätt kyl står på rätt plats.